Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Draag Natuurlijk

 

Definities

 1. Identiteit van de ondernemer
 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 3. Overeenkomst
 4. Registratie
 5. Toepasselijkheid overeenkomst
 6. Prijzen en informatie
 7. Herroepingsrecht
 8. Producten, koop en levering
 9. Conformiteit en garantie
 10. Overmacht
 11. Klachtenprocedure
 12. SlotbepalingenIdentiteit van de ondernemer

Draag Natuurlijk

Hooilandseweg 79

9983PB Roodeschool

Telefoonnummer: +31(0)6 51 93 21 90

E-mailadres: draagnatuurlijk@gmail.com

Kamer van Koophandel: 69529604

BTW-identificatienummer: NL207478995B01

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Draag Natuurlijk zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien consument in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Draag Natuurlijk slechts bindend, indien en voor zover deze door Draag Natuurlijk uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door consument van het aanbod van Draag Natuurlijk en het voldoen aan de daarbij door Draag Natuurlijk gestelde voorwaarden.
 2.  Indien consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Draag Natuurlijk onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. 
 3.  Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door consument onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Draag Natuurlijk het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. Draag Natuurlijk kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Draag Natuurlijk op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 5. Draag Natuurlijk heeft het recht bestellingen van consumenten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

 

Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de website, te weten www.draagnatuurlijk.nl,  kan consument zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest consument een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de website. Consument is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. 
 3. Consument dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Draag Natuurlijk is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een consument die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die consument is. Al hetgeen gebeurt via het account van consument, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de consument. 
 4. Indien consument weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Draag Natuurlijk daarvan in kennis te stellen, zodat Draag Natuurlijk gepaste maatregelen kan nemen. 

Toepasselijkheid overeenkomst

 1. Zodra de bestelling door Draag Natuurlijk is ontvangen, stuurt Draag Natuurlijk de producten zo spoedig mogelijk toe.
 2.  De levertermijn bedraagt in beginsel 1-2 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Draag Natuurlijk.
 3. Draag Natuurlijk is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. 
 4. Indien Draag Natuurlijk de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij consument daarvan in kennis. Consument kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 5. Draag Natuurlijk raadt consument aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het artikel omtrent conformiteit en garantie.
 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op consument. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op consument. Als consument besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 7. Draag Natuurlijk is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Consument is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Prijzen en informatie

 1. Alle op de website en in andere van Draag Natuurlijk afkomstige materialen vermelde prijzen zijn in Euro en inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
 2. De verzendkosten worden duidelijk in het bestelproces weergegeven. Draag Natuurlijk behoudt het recht deze te allen tijde te wijzigen, in welke richting dan ook.
 3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Draag Natuurlijk kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Draag Natuurlijk afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van mogelijke programmeer- en typefouten. 
 4. Draag Natuurlijk kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 5. Consument dient betalingen aan Draag Natuurlijk volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Draag Natuurlijk is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent consument een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Draag Natuurlijk bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Draag Natuurlijk retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat consument in een fysieke winkel zou kunnen.
 3. In geval van herroeping, neemt de consument zo spoedig mogelijk contact op met Draag Natuurlijk en wacht met terug zenden tot Draag Natuurlijk schriftelijk heeft gereageerd.
 4.  Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van consument. Consument dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. 

Producten, koop en levering

 1. Consument dient betalingen aan Draag Natuurlijk volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Draag Natuurlijk is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent consument een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
 2. Acceptatie van uw bestelling en de voltooiing van het contract tussen u en Draag Natuurlijk vindt plaats bij de verzending van de bestelde goederen aan u, tenzij Draag Natuurlijk aangeeft dat uw bestelling niet wordt geaccepteerd of indien u deze hebt geannuleerd. Draag Natuurlijk behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren naar eigen goeddunken of indien blijkt dat de door u verstrekte gegevens onjuist waren, het recht de prijzen aan te passen.
 3. Draag Natuurlijk streeft ernaar alle bestelde producten zo snel als mogelijk uit te leveren. Goederen en diensten zijn altijd afhankelijk van beschikbaarheid en een order kan op elk moment kan worden ingetrokken, ook nadat u uw bestelling heeft geplaatst . Als uw bestelling of een deel van uw bestelling niet kan worden voldaan, zal Draag Natuurlijk u daarvan op de hoogte stellen. Wanneer een product of bestelling (deels ) niet beschikbaar is kan Draag Natuurlijk een vervangend product van gelijke kwaliteit uitleveren, of uw bestelling gedeeltelijk uitleveren. Als u het vervangende product niets wenst te houden, kunt u een email sturen aan Draag Natuurlijk binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen. Draag Natuurlijk zal dan zorgen voor een creditering of terugbetaling, uiterlijk binnen 30 dagen.
 4. De specificatie van producten, geschenken en prijzen zijn continu onderhevig aan verandering, wijziging en/of verbetering. In het geval dat de specificatie van een product wordt gewijzigd zal Draag Natuurlijk trachten een gelijkwaardig of beter alternatief te leveren.
 5. Draag Natuurlijk is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het artikel ontstaat. We raden u aan om artikelen altijd ’verzekerd’ retour te zenden.

Conformiteit en garantie

 1. Draag Natuurlijk staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Draag Natuurlijk er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Voor productspecifieke informatie verwijst Draag Natuurlijk u naar de gebruiksaanwijzing welke bij het desbetreffende product wordt geleverd. 
 3.  Een door Draag Natuurlijk, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.
 4.  Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient consument binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Draag Natuurlijk daarvan in kennis te stellen. 
 5. Draag Natuurlijk raadt aan het product vrijwel direct na ontvangst te controleren op eventuele gebreken.
 6. Indien Draag Natuurlijk de klacht gegrond acht, worden na overleg met consument de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door consument betaalde prijs over het product. Dit artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.
 7. De garantie geldt niet indien:  
  - De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 
  - De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn.

Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Overmacht

 1. Het kan voorkomen dat een product niet direct uit voorraad leverbaar is. Als de verwachte levertijd meer dan 30 dagen is, wordt u op de hoogte gesteld en kunt u de bestelling kosteloos annuleren. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 30 dagen gecrediteerd.

Klachtenprocedure

 1.  Indien consument een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Draag Natuurlijk, dan kan hij bij Draag Natuurlijk telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens boven aan de Algemene Voorwaarden.
 2. Draag Natuurlijk geeft consument zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Draag Natuurlijk binnen 14 dagen dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van consument.

Slotbepalingen

 1. Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Draag Natuurlijk gevestigd is. 
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.